काठमाण्डौ:  नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले कानून व्यवसायी अधिवक्ता तह लिखित परीक्षा २०७४ मा लिइने २४ औं वार परिक्षाको फारम खोलेको  सूचना प्रकासित गरेको छ । परिषद्बाट लिइने कानून व्यवसायी अधिवक्ता तहको २४ औं परीक्षा अन्तर्गत लिखित परीक्षाको दरखास्त फाराम आव्हान गरिएको छ । 

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले कानून व्यवसायी अधिवक्ता तह लिखित परीक्षा २०७४ मा लिइने २४ औं वार परिक्षाको फारम खोलेको  सूचना प्रकासित गरेको छ । परिषद्बाट लिइने कानून व्यवसायी अधिवक्ता तहको २४ औं परीक्षा अन्तर्गत लिखित परीक्षाको दरखास्त फाराम आव्हान गरिएको छ ।कानून बमोजिम परीक्षा दिन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूले फर्म भर्ने मिति पौष २३ देखि माघ २२ सम्म गते सम्म तोकिएको छ भने दोब्बर शुल्क तिरी अर्को सात दिनभित्र परिषद्बाट निर्धारित गरिएको दर्खास्त फाराम रितपूर्वक भरी बुझाउनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

दरखास्त फाराम रू. १००।– र पाठ्यक्रम तथा यस परीक्षाका लागि निर्धारित नजीर सहितको विवरण पुस्तिका रु. १००।– बुझाई परिषद्बाट खरिद गर्न सकिनेछ ।
परीक्षा दस्तुर वापत रू. २,०००।– को रा.वा. बैंक थापाथली शाखा च.हि.नं. ११३५ वा बैंक अफ काठमाडौंको च.हि.नं. ०१-२६१३३ मा जम्मा गरेको सक्कल भौचर पेश गर्नु पर्नेछ । केन्द्र परिवर्तन गर्न चाहने परीक्षार्थीहरुले लिखित परीक्षा शुरु हुनुभन्दा १५ दिन अगावै परिषद् मा निवेदन दिई सक्नुपर्नेछ ।

परीक्षा समयः विहान ७:०० बजे देखि १०:०० बजे सम्म का लागि तोकिएको छ ।

२०७४।११।२५ संवैधानिक, प्रशासनिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून

२०७४।११।२६ फौजदारी, देवानी तथा वाणिज्य कानून

२०७४।११।२७ प्रमाण कानून र कार्यविधि कानून

२०७४।११।२८ कानून व्यवसायी परिषद्, कानून व्यवसायीको आचारसंहिता एवं मिसिल अध्ययन र अभ्यास 

परीक्षा केन्द्र पछि तोकिने भएकाले सोको सूचना परिषद्को Website मा प्रकाशित गरिने काउन्सिलले जनाएको  छ ।

 थप सुचनाको लागि

Loading…

реклама в сообществах вконтактефутбольная форма оптом дешевотуристическая фирмаtelegramмаркетинговый аудит компаниисео анализ сайта и рекомендации