/ कविताः म धनी छु, किनकि मसँग योनी र स्तन छ

 कविताः म धनी छु, किनकि मसँग योनी र स्तन छ